Điều khoản sử dụng

Bằng cách chia sẻ đánh giá hoặc phản hồi, bạn tuyên bố rằng bạn có đủ năng lực pháp lý để đồng ý với các điều khoản này và cho chúng tôi quyền sử dụng thông tin đánh giá mà bạn đã cung cấp để xuất bản cho các dịch vụ web của bên thứ ba, bao gồm công cụ tìm kiếm, trang web đánh giá, lời chứng thực trên các trang web của chúng tôi, phương tiện truyền thông xã hội và để đưa vào các trang web công khai.

Các bài đánh giá, phản hồi hoặc nhận xét có thể bị xóa nếu chúng:

  1. Đang lạm dụng. Bài đánh giá hoặc nhận xét lạm dụng là bài đánh giá hoặc nhận xét mang tính chất công kích cá nhân, đe dọa hoặc quấy rối người khác hoặc sử dụng ngôn từ thô tục.
  2. Vi phạm quyền riêng tư. Các bài đánh giá đề cập đến tên cụ thể của các cá nhân hoặc đăng thông tin cá nhân trong bài đánh giá hoặc nhận xét theo cách không phù hợp và / hoặc không liên quan đến hiệu suất của dịch vụ được cung cấp sẽ bị xóa.
  3. Không phải từ một khách hàng hiện tại. Khách hàng hiện tại là người đã nhận được dịch vụ trong vòng 12 tháng trước đó.
  4. Chứa sai sự thật hoặc không chính xác. Các đánh giá hoặc nhận xét phải khách quan và thực tế, và không được chứa các thông tin không chính xác hoặc sai lệch có liên quan đến dịch vụ được thực hiện hoặc nội dung quan trọng không liên quan, chẳng hạn như spam hoặc tài liệu quảng cáo.
  5. Hoặc theo yêu cầu nhanh bằng văn bản của bạn.

Tất cả các đánh giá, phản hồi và dữ liệu khác trở thành tài sản của chúng tôi và có thể được xuất bản cho nhiều loại ấn phẩm bên ngoài. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thay đổi hoặc hủy bỏ sự đồng ý bất cứ lúc nào.